TILLBAKA

IMANTA – TEC–1

Projekttyp: Infrastrukturobjekt

Beställare: AB Lettlands elnät

Investering: Utbyggnad av 330 kV kabel- och optiska kabelnätet

Tidsperiod: 2011–2012

Företag: LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Från värme- och kraftstationen Imanta till värme- och kraftstationen TEC–1 realiserades en utbyggnad av en ny 330 kV-kabellinje. Inom ramarna för projektet utförde LEC ingenjörsgeologiska undersökningar i Daugavas vattenterritorium, horisontella borrarbeten utan dikning för att korsa Daugava, utbyggnadsarbeten av en 330 kV-kabel och en optisk kabel, utbyggnad av 330 kV–kabelskor och krok för optiska kabelskor, installering av 330 kV-kablar och optiska kablar samt konstruktion av kabelskor för 330 kV-kablar och sammanfogningar av optiska kablar.
Den största utmaningen under projektets gång som samtidigt möjliggjorde för LEC att bevisa sin skicklighet och professionalitet var korsningen av Daugava – utbyggnaden av kabelrör och installeringen av 330 kV-kablar och optiska kablar. Korsning av Daugava utan dikningsmetoder – horisontell borrning nästan 740 m. Den totala längden på rören i projektet uppgick till 2 200 m.

TILLBAKA