TILLBAKA

PLAVINI KRAFTSTATION

Projekttyp: Ingenjörsverk

Beställare: AS Latvenergo

Investering: Demontering av föråldrade delar, montering av stålbalkar och skenor för portalkran, byte av 330 Kv-transformatorer samt projektering och montering av kablar

Tidsperiod: 2012–2015

Företag: LEC

Land: Lettland

Projektbeskrivning

Plavini kraftstation (HES) sattes i bruk 1960-talet och sedan dess har HES kapacitet höjts avsevärt. Stationen utgör en viktig del av Lettlands energiförsörjningssystem: med sina tio hydroaggregat med en total kapacitet av 893,5 MWel är det den största kraftstationen i Baltikum och en av de största i EU.
LEC gick med i projektet att modernisera spårstöttor och den armerade stödbetongkonstruktionen vid Plavini kraftstation. Detta genomfördes med syftet att förbättra läget för konstruktionsarbetet, sänka konstruktionens elastiska böjning, bygga ut spåren och även en oavbruten sträcka samt stärka spårbalkarna såväl längs med som tvärs över. 
Inom ramarna för projektet demonterade LEC armerade betongtrottoarer på AB- och LB-sidan, gamla armerade betongbalkar, spårstöttor och balkräcken, monterade nya stålbalkar och nya spårstöttor genom att använda sig av Gantrex spårsystem. Dessutom genomförde man kontroll av stålbalkarna innan de godkändes för användning. Under projektets gång lyckades LEC övervinna ett flertal tekniska utmaningar, exempelvis alla arbeten med att demontera gamla balkarna och ersätta dem med nya, vilket genomfördes utan någon extra hjälp.
Parallellt med att projektet hade genomförts 2015, bytte man också ut 330 kV transformatorerna TN1 och TN2 samt flyttade växlingspunkten för 330 kV 52 m. Det var LEC som skötte bytet av transformatorerna och som även utarbetade ett projekt för reläskydd utbyggnad, demontering av befintliga kablar och alla byten av dessa liksom även montering av 330 kV-kabelskor vid transformatorerna och montering av 330 kV-kabelskor. Den totala längden av enfas-330 kV-kabel var 4 533 m, och man monterade 27 330 kV kabelskor och tre förbindelsekopplingar.
Projektet krävde noggrann planering och organisering av arbetet, något som LEC genomförde tillsammans med beställaren för att elförsörjningsprocessen inte alls skulle behöva avbrytas.

 

TILLBAKA